Baseny Termalne Mineralne Solec-Zdrój, Solanki, Termy, Sanatorium Solec Zdroj

Standardy ochrony małoletnich

15.02.2024

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W 
MALINOWE HOTELE SP. Z O.O.
BASENY MINERALNE 
SOLEC - ZDRóJ


ZASADY DLA DZIECI
Jesteśmy obiektem użyteczności publicznej i chcemy żebyś u nas czuł się dobrze i bezpiecznie.

1. Jeżeli poczułeś zagrożenie lub poczułeś się źle, możesz to zgłosić pracownikowi hotelu/basenów.

2. Wiedza o tym, co Ci dolega, czego się obawiasz lub wstydzisz może być bardzo ważna. Dzięki tej wiedzy pracownik hotelu/basenów będzie mógł Ci pomóc jak najlepiej. 

3. Wszystkim pracownikom z naszego obiektu możesz zadawać pytania. Chętnie na nie odpowiedzą. 

4. Nikt nie może na Ciebie krzyczeć, wyśmiewać się z Ciebie, dotykać Cię bez Twojej zgody ani fotografować. 

5. Wi-Fi jest nas zabezpieczone hasłem, a niektóre strony nie są dostępne.

6. Cokolwiek się w Twoim życiu dzieje nie jesteś sam. To są całodobowe numery telefonów do osób, którym możesz zaufać:

- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,NIEBIESKA LINIA‘‘ - 800 120 002
- Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży - 116 111

Rekrutacja Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
CEL: REKRUTACJA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),zwanego dalej rozporządzeniem, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest  Malinowe Hotele Sp.  z o.o., ul. Leśna 7, 28-131 Solec-Zdrój.
2. W skład  Malinowe Hotele Sp. z o.o. w Solcu-Zdroju wchodzą podmioty:
- Malinowy Zdrój Hotel**** Medical Spa
- Malinowy Raj Mineral Hotel****
- Malinowy Dwór Hotel ****Medical Spa
- Baseny Mineralne Solec-Zdrój
- Balneokosmetyki
3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@malinowehotele.pl
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art.22 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji .
6.  Podanie danych osobowych innych niż wymienione w art.22 1  Kodeksu Pracy jest dobrowolne i odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę na podstawie art.6 ust.1 lit. a) rozporządzenia.
7. Pani/Pana  dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f ) rozporządzenia.
8. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie celu prowadzenia aktualnej rekrutacji oraz w przypadku udzielenia zgody – w celach udziału na potrzeby przyszłych rekrutacji.  
9. W przypadku nieudzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora będzie możliwe po ponownym wypełnieniu i złożeniu dokumentów rekrutacyjnych.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dla celów aktualnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia prowadzonej rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia zakończenia aktualnej rekrutacji.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do ich usunięcia,  żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz  prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub upoważnione podmioty, które na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
13. Przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
14. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO  
Administrator Danych:

Malinowe Hotele Sp. z o. o. z siedzibą w Solcu-Zdroju przy ulicy Leśnej 7, 28-131 Solec-Zdrój NIP 678-14-01-345, REGON: 351061573
Dla podmiotu:
Baseny Mineralne, Partyzantów 18; 28-131 Solec Zdrój
Kontakt:  recepcja@basenymineralne.pl                                                 

Dane kontaktowe do:
Inspektora Ochrony Danych (IOD):  iod@malinowehotele.pl

1. Pozyskanie danych osobowych:

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal rezerwacyjny.

 • 2. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:
 • W celu realizacji zawartej z nami umowy w formie karty rejestracyjnej/meldunkowej, a w szczególności:
 • wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych
 • obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, elektroniczną 
 • wykorzystywania danych kontaktowych w celach związanych ze świadczonymi usługami wynikających z zawartej umowy świadczenia usług 
 • obsługi reklamacji i skarg jeżeli zostaną złożone 
 • w celach podatkowych i rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  
 • 3. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:
 • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów
 • podtrzymania relacji z klientem 
 • prowadzenie analiz statystycznych 
 • zapewnienie obsługi płatniczej 
 • windykacji należności 
 • archiwizacji danych w celach podatkowych  
 • 4. Zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą:
 • na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, statystycznych, promocyjnych przy organizowaniu wydarzeń, konkursów itp.
 • na przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym, zawartych w karcie meldunkowej, zapisanych w plikach cookies i gromadzonych za pomocą strony www.malinowehotel.pl, danych gromadzonych z programów lojalnościowych, konkursów i promocji oraz danych wizerunkowych 
 • 5. Podanie danych:
 • Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.
 • 6. Państwa dane są pobierane:
 • przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail,
 • przy rezerwacji online dokonywanej przez naszą stronę www,
 • w formularzu kontaktowym,
 • prze rezerwacji grupowej,
 • przy zleceniu imprezy,
 • przy zakładaniu karty lojalnościowej,
 • przy korzystaniu z usług rehabilitacyjnych,
 • przy korzystaniu z usług spa
 • jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych lub innych wynikających z przepisów prawa
 • 7. Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo do:
 • Dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 
 • Żądania od Administratora przeniesienia Państwa danych do innego Administratora, jeśli wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolność innych osób.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 • 8. Udostępnianie Państwa danych osobowych:
 • Państwa dane osobowe możemy udostępnić:
 • Podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili nam zgodę;
 • Organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa;
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. 
 • 9. Przechowywanie danych osobowych:
 • Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
 • Dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
 • Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;
 • Zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • Statystycznych i archiwizacyjnych;
 • Okres przechowywania maksymalnie przez 6 lat od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług;

Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i /lub handlowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności, od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z usług Przychodni Rehabilitacyjnej Centrum Zdrowia, będą przechowywane przez okres 20 lat, zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi wymaganych okresów przechowywania dokumentacji medycznej. 

Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem:  "Do Administratora Danych":
1. przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres e-mail.
2. przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej.
3. składając pismo w recepcji hotelowej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć dobrowolnie udział, będziemy przetwarzać Państwa dane na czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przez nas przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy je przechowywać przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów ich zawierających w celu  udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Do pobrania:

Polityka Prywatności 
Klauzula informacyjna w związku ze zwalczaniem COVID 19 
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług Centrum Zdrowia z konsultacją lekarską

Monitoring - klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna

W związku z art. 13 ust 1 i 2 oraz z art. 14 ust. 5 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

1.    Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Baseny Mineralne Solec Zdrój, ul. Partyzantów 18; 28-131 Solec Zdrój, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony  mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciw-powodziowej.

2.    Monitoring wizyjny obejmuje korytarze, klatki schodowe, strefy basenowe, restauracje, części zewnętrzne, parking, szatnię, przebieralnię, wypoczywalnię, sale gimnastyczne oraz chatę grillową.  

3.    Administratorem Danych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest : Malinowe Hotele Sp. z o.o. Leśna 7 28-131 Solec Zdrój

4.     W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:

a)      listownie: Baseny Mineralne Partyzantów 18 28-131 Solec Zdrój

b)      przez e-mail:  recepcja@basenymineralne.pl          

c)       telefonicznie: +48 41 377 65 65

5.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@malinowehotele.pl 

6.  Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

7.  Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust.1 lit. c i f  RODO.

8.  Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do ok. 7 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

9.    Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

10. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.

11.  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Malinowe Hotele sp. z o.o.