Test

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych

na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO

 

 

Administrator Danych:

 

Malinowe Hotele Sp. z o. o. z siedzibą w Solcu-Zdroju przy ulicy Leśnej 7, 28-131 Solec-Zdrój NIP 678-14-01-345, REGON: 351061573

Dla podmiotu:

Baseny Mineralne, Partyzantów 18; 28-131 Solec Zdrój

Kontakt:  recepcja@basenymineralne.pl


                                                                        

 Dane kontaktowe do:

Inspektora Ochrony Danych (IOD):  iod@malinowehotele.pl

Z-cy Inspektora Ochrony Danych: iod@malinowehotele.pl

 

Pozyskanie danych osobowych:

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontakowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal rezerwacyjny.

 

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

                   W celu realizacji zawartej z nami umowy w formie karty rejestracyjnej/meldunkowej, a w szczególności:

- wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;

- obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;

- wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usłg;

- obsługi reklamacji i skarg - jeśli zostaną złożone;

- w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszego hotelu przepisy prawa;

 

2. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:

- prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów;

- podtrzymania relacji z klientem;

- prowadzenia analiz statystycznych;

- zapewnienia obsługi płatniczej;

- windykacji należności;

- archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających                z przepisów prawa;

 

3. Zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą:

na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, statystycznych, promocyjnych przy organizawaniu wydarzeń, konkursów itp.;

na przetwarzanie danych:

- zapisanych w formularzu kontaktowym;

- zawartych na karcie rejestracyjnej/meldunkowej;

- zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony: http://www.malinowehotele.pl

- przy zapisaniu się do organizowanych programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;

- wizerunkowych;

 

Podanie danych:

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.

Państwa dane są pobierane:

  na kartach rejestracyjnych/meldunkowych;

  przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail;

  przy rezerwacji online dokonywanej przez naszą stronę www;

  w formularzu kontaktowym;

  prze rezerwacji grupowej;

  przy zleceniu imprezy;

  przy zakładaniu karty lojalnościowej;

  przy korzystaniu z usług rehabilitacyjnych;

  przy korzystaniu z usług spa;

 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych lub innych wynikających z przepisów prawa.

 

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Mają Państwo prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

- pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

- uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.:                                                                  

                   występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

                   celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

                   stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

                   ewentualnym źródle pozyskania danych;

                   udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

                   planowanego okresu przechowywania danych,

 

Udostępnianie Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe możemy udostępnić:

- podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

- innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili nam zgodę;

- organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa;

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Przechowywanie danych osobowych:

Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;

-wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

- statystycznych i archiwizacyjnych;

- maksymalnie przez 6 lat od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług;

 

Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i /lub handlowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności, od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 

Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem:  "Do Administratora Danych":

  przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres e-mail.

  przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej.

  składając pismo w recepcji hotelowej.

 

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych,w których mogą Państwo wziąć dobrowolnie udział, będziemy przetwarzać Państwa dane na czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przez nas przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy je przechowywać przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów ich zawierających w celu  udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Monitoring - klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna

W związku z art. 13 ust 1 i 2 oraz z art. 14 ust. 5 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

1.    Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Baseny Mineralne Solec Zdrój, ul. Partyzantów 18; 28-131 Solec Zdrój, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony  mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciw-powodziowej.

2.    Monitoring wizyjny obejmuje korytarze, klatki schodowe, strefy basenowe, restauracje, części zewnętrzne, parking, szatnię, przebieralnię, wypoczywalnię, sale gimnastyczne oraz chatę grillową.  

3.    Administratorem Danych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest : Malinowe Hotele Sp. z o.o. Leśna 7 28-131 Solec Zdrój

4.     W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:

a)      listownie: Baseny Mineralne Partyzantów 18 28-131 Solec Zdrój

b)      przez e-mail:  recepcja@basenymineralne.pl          

c)       telefonicznie: +48 41 377 65 65

5.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@malinowehotele.pl 

6.  Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

7.  Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust.1 lit. c i f  RODO.

8.  Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do ok. 7 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

9.    Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

10. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.

11.  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

                                                                             
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o leczeniu uzdrowiskowym, atrakcjach regionu i promocjach Basenów Mineralnych zapisz się do naszego newslettera.


Klikając "Wyślij" zgadzasz się z następującą treścią: "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)"

BASENY MINERALNE
SOLEC-ZDRÓJ

ul. Partyzantów 18, 28-131 Solec-Zdrój
woj. świętokrzyskie
tel. +48 41 377 65 65
recepcja@basenymineralne.pl

Znadź nas na

facebook icon Trip Advisor Icon